Skaitmeninės mokymo(si) aplinkos „EDUKA klasė“ Naudojimosi taisyklės

„EDUKA KLASĖ“ SKAITMENINĖS MOKYMO(SI) APLINKOS INTERNETE NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

 

1.    Bendrosios nuostatos

1.1.    „EDUKA klasė“ skaitmeninė mokymo(si) aplinka, esanti internete adresu https://klase.eduka.lt/ (toliau – EDUKA klasė), yra administruojama Uždarosios akcinės bendrovės „Šviesa“, j. a. k. 132726152, adresas Vytauto pr. 29, Kaunas (toliau – Bendrovė).

1.2.    Šios EDUKA klasės naudojimosi taisyklės (toliau – Naudojimosi taisyklės) – tai dokumentas, kuris kartu laikomas sutartimi tarp Bendrovės ir Jūsų (t. y. EDUKA klasės naudotojo – mokytojo ar mokinio; toliau – Naudotojas) dėl naudojimosi EDUKA klase. EDUKA klasėje Naudotojas, turintis neišimtinę licenciją (licencijos kodą), leidžiančia naudotis EDUKA klase (toliau – Licencija), turi galimybę naudotis Naudotojo susikurtu / įkeltu turiniu ir Naudotojui priskirtu turiniu: mokytojas turi galimybę naudotis skaitmeniniais vadovėliais, metodine medžiaga, skaitmeninėmis užduotimis, užduočių vertinimais ir užduočių rezultatų ataskaitomis; mokinys turi galimybę naudotis skaitmeniniais vadovėliais ir mokytojo priskirtomis užduotimis. EDUKA klasėje Naudotojas, neturintis Licencijos, susipažinimo su EDUKA klase tikslu gali naudotis tik ribotu Naudotojui priskirtu turiniu. EDUKA klasė sukurta bendram naudojimui ir nepritaikyta specifiniams Naudotojo poreikiams, todėl Bendrovė negarantuoja, kad EDUKA klasė tiks konkrečiam naudojimui ar tikslui. Bendrovė neįsipareigoja užtikrinti, kad EDUKA klasėje visą Naudotojo įsigytos Licencijos galiojimo laikotarpį bus pateikiamas konkretus (pastovus) skaitmeninių vadovėlių, kitos skaitmeninės medžiagos, skaičius ir / ar konkretus skaitmeninis vadovėlis ar skaitmeninė medžiaga. EDUKA klasėje esančio skaitmeninio turinio apimtis priklauso išimtinai nuo Bendrovės sprendimų, poreikio ir interesų. Bendrovė kartu teikia Naudotojui savo nuožiūra su EDUKA klase susijusias paslaugas: EDUKA klasės priežiūrą, konsultavimą ir pan.

1.3.    Licencijos standartiškai galioja 1 m. laikotarpiu nuo rugpjūčio 1 d. iki kitų metų liepos 31 d. imtinai, tačiau Bendrovė savo vienašališku sprendimu ir savo nuožiūra pasirinktu laikotarpiu gali suteikti teisę Naudotojui įsigyti licenciją ir kitokiam pasirinktam terminui (trumpesniam/ilgesniam), galiojimas ir kaina yra nurodyti https://klase.eduka.lt/licenciju-uzsakymas (toliau – Licencijos galiojimo terminas). Pasibaigus Naudotojo įsigytos Licencijos galiojimo terminui, šis laikotarpis nėra automatiškai pratęsiamas ir norint toliau naudotis EDUKA klase, reikia pateikti naują Licencijų užsakymą ir sudaryti naują licencinę sutartį. Mokestį už neišimtinę Licenciją, leidžiančią Licencijos galiojimo terminu pilnai naudotis EDUKA klase, moka pats Naudotojas arba kitas asmuo, kuris su Bendrove sudarė Licencinę sutartį ir Naudotojui suteikė Licenciją – Licencijos kodą. Jeigu Naudotojas su Bendrove yra pats sudaręs Licencinę sutartį dėl EDUKA klasės, šios Naudojimosi taisyklės taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja minėtai Licencinei sutarčiai arba kiek Licencinė sutartis nereglamentuoja konkrečių klausimų.

1.4.    Savo susipažinimą su Naudojimosi taisyklės jus patvirtinate elektroniniu būdu darydamas žymą, kad perskaitėte ir surinkate su Naudojimosi taisyklėmis bei įsipareigojate šių taisyklių laikytis. Norėdamas prisijungti prie EDUKA klasės, Naudotojas privalo susipažinti ir pažymėti varnelėmis sutikimus su Naudojimosi taisyklėmis ir EDUKA klasės privatumo taisyklėmis, taip įsipareigojant jų laikytis. Tokiu būdu patvirtintos Naudojimosi taisyklės (sutartis) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos naudojimosi EDUKA klase sąlygos, šalių teisės bei pareigos, šalių atsakomybė bei kitos su tuo susijusios sąlygos. Jei Naudotojas nesutinka su EDUKA klasės privatumo taisyklėmis ir šiomis Naudojimosi taisyklėmis, jis neturi teisės naudotis EDUKA klase. 

 

2.    Naudotojų registracija

2.1.    Prisijungti prie EDUKA klasės (adresu https://klase.eduka.lt/) galima tik registruotam Naudotojui.

2.2.    Mokytojo registracijos procedūra atliekama paspaudus EDUKA klasėje prisijungimo puslapyje esančią aktyvią nuorodą „Užsiregistruokite“ ir atlikus prašomus veiksmus – užpildžius prašomus duomenis, patvirtinus savo el. paštą, susipažinus ir pažymėjus varnelėmis sutikimus su Naudojimosi taisyklėmis ir EDUKA klasės Privatumo taisyklėmis ir / ar atlikus kitus reikalaujamus veiksmus.  EDUKA klase gali naudotis tik tie Lietuvoje dirbantys mokytojai, kurie yra registruoti Pedagogų registre. Todėl, atlikus registraciją, mokytojui pasiūloma atlikti pedagogo tapatybės patvirtinimo procedūrą, kurios metu patikrinama, ar mokytojas yra dirbantis pedagogas. Mokytojai, kurie dirba užsienyje, atitinkamai nėra registruoti Pedagogų registre, todėl tokie mokytojai turi pateikti Bendrovei el. paštu [email protected] dokumentus, kurie įrodytų, kad mokytojas yra praktikuojantis pedagogas.

2.3.    Mokinio nuo 14 m. registracijos procedūra atliekama paspaudus EDUKA klasėje prisijungimo puslapyje esančią aktyvią nuorodą „Užsiregistruokite“ ir atlikus prašomus veiksmus – užpildžius prašomus duomenis, patvirtinus savo el. paštą, susipažinus ir pažymėjus varnelėmis sutikimus su Naudojimosi taisyklėmis ir EDUKA klasės Privatumo taisyklėmis ir / ar atlikus kitus reikalaujamus veiksmus. 

2.4.    Mokinių iki 14 m. teises ir pareigas, numatytas EDUKA klasės privatumo taisyklėse ir šiose Naudojimosi taisyklėse, įgyvendina jų tėvai ar globėjai. Mokinio iki 14 m. registracijos procedūra atliekama paspaudus EDUKA klasėje prisijungimo puslapyje esančią aktyvią nuorodą „Užsiregistruokite“ ir atlikus prašomus veiksmus – užpildžius prašomus duomenis (be kita ko, nurodant vieno iš tėvų ar globėjų el. pašto adresą), vienam iš tėvų ar globėjų el. paštu patvirtinus sutikimą mokiniui iki 14 m. naudotis EDUKA klase, susipažinus ir pažymėjus varnelėmis sutikimus su Naudojimosi taisyklėmis ir EDUKA klasės Privatumo taisyklėmis ir / ar atlikus kitus reikalaujamus veiksmus. Kol laukiama vieno iš tėvų ar globėjų sutikimo patvirtinimo, mokinys iki 14 m. po registracijos veiksmų atlikimo yra laikinai užregistruojamas EDUKA klasėje ir turi ribotą leidimą naudotis EDUKA klase. Kadangi EDUKA klasėje esanti informacija yra mokymosi turinys, kuriuo dažniausiai naudojamasi pamokų metu, tam, kad nebūtų sutrikdytas ugdymo procesas, mokiniui iki 14 m. leidžiama naudotis mokymosi turiniu 7 d. nuo duomenų į registracijos formą suvedimo (laikinos registracijos metu). Jeigu per 7 d. nuo duomenų suvedimo į registracijos formą nėra gaunamas vieno iš tėvų ar globėjų sutikimas, naudotis EDUKA klase mokiniui iki 14 m. nebeleidžiama, o dar po 3 d. nuo prieigos užblokavimo laikinos registracijos duomenys yra sunaikinami ir registracija neužbaigiama.

2.5.    Naudotojas patvirtina, kad:
        2.5.1.    Naudotojo pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų Naudotojo duomenų pateikimo, tenka Naudotojui;
        2.5.2.    pasikeitus registracijos metu nurodytiems duomenims ar kitai susijusiai informacijai, nedelsdamas pakeis savo paskyros duomenis.

2.6.    EDUKA klasėje Naudotojas, neturintis Licencijos, susipažinimo su EDUKA klase tikslu gali naudotis tik ribotu Naudotojui priskirtu turiniu. Naudotojas, turintis Licenciją, leidžiančią Licencijos galiojimo terminu pilnai naudotis EDUKA klase, turi aktyvuoti Licenciją, suvesdamas turimą Licencijos kodą į EDUKA klasėje nurodytą Licencijos kodui skirtą laukelį.

2.7.    Naudotojas turi teisę bet kada nutraukti naudojimąsi EDUKA klase ir išsiregistruoti iš jos, pateikus Bendrovei prašymą el. paštu [email protected] Tačiau Naudotojas supranta, kad tai nesuteikia jam teisės atsisakyti sudarytos Licencinės sutarties ir / arba reikalauti grąžinti sumokėtą mokestį už Licencijas. 

 

3.    Asmens duomenų apsauga

3.1.    Asmens duomenų, kuriuos Naudotojas pateikė Bendrovei, tvarkymą reglamentuoja EDUKA klasės privatumo taisyklės. Visa kita Naudotojo pateikta informacija, kuri nėra laikoma asmens duomenimis, nebus laikoma konfidencialia ir Bendrovė galės ją naudoti savo nuožiūra.

 

4.    EDUKA klasės naudojimas

4.1.    Naudotojas turi teisę prisijungti prie EDUKA klasės tik iš vieno įrenginio vienu metu. Jeigu tuo pačiu metu būtų prisijungta iš daugiau nei vieno įrenginio, pirmojo prisijungusio Naudotojo įrenginio prieiga bus automatiškai atjungta.

 

5.    Atsakomybė

5.1.    Naudotojui griežtai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę, kitus duomenis, taip pat naudojantis EDUKA klase kitaip pažeisti Bendrovės, trečiųjų asmenų teises, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Naudojimosi taisykles ir visuomenėje paisomas nusistovėjusias moralės normas, įskaitant, bet neapsiribojant, draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai siekti sutrikdyti EDUKA klasės darbą. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Naudotojui Bendrovė turi teisę nedelsdama ir iš anksto nepranešusi atjungti Naudotoją ar visą EDUKA klasės naudotojų grupę, jei jie dalinasi interneto prieiga, nuo EDUKA klasės neribotam laikotarpiui. Taip pat šiuo atveju Naudotojas, Bendrovei pareikalavus, įsipareigoja atlyginti Bendrovės nuostolius. Esant pagrįstiems įtarimams, kad minėtais veiksmais Naudotojas padarė ar galėjo padaryti žalos Bendrovei, tretiesiems asmenims ar viešajam interesui, Bendrovė turi teisę perduoti visus turimus duomenis apie tokį Naudotoją kompetentingoms valstybės institucijoms.

5.2.    Naudotojas įsipareigoja užtikrinti savo duomenų (įskaitant, bet neapsiribojant, Licencijos kodą) slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti Naudotojo duomenimis siekdami naudotis EDUKA klase ar kitais tikslais. Šio įsipareigojimo neįvykdžius, Naudotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojus Naudotojo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradusios ar susijusios su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojus Naudotojo duomenimis, visa apimtimi tenka tik Naudotojui. Naudotojas privalo nedelsdamas informuoti Bendrovę, jeigu jam tapo žinoma, kad jo prisijungimo prie Naudotojo paskyros duomenimis naudojasi ar gali pasinaudoti tretieji asmenys.

5.3.    Naudotojas yra atsakingas už savo EDUKA klasėje kuriamą ar įkeliamą turinį, kuris negali pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. Bendrovė neatsako už Naudotojo pateiktos informacijos turinį. Bendrovė nekontroliuoja ir kitų Naudotojų ar trečiųjų asmenų pateikiamo turinio, kurį Naudotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis EDUKA klase, todėl Bendrovė neužtikrina, kad minėtas turinys nepažeidžia jokių Lietuvos Respublikos teisės aktų ir neprisiima su tuo susijusios atsakomybės. Bendrovė neatsako už kitų asmenų tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Naudotojas patenka į šiuos tinklalapius per aktyvias nuorodas, esančias EDUKA klasėje. Naudotojas turi atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiuose gali galioti kitokios nei EDUKA klasėje galiojančios Naudojimosi taisyklės, privatumo taisyklės ar kitos taisyklės.

 

6.    Intelektinės nuosavybės teisės

6.1.    Bendrovė turi išimtines autoriaus turtines teises į EDUKA klasę. Licencija Naudotojui naudotis EDUKA klase suteikiama tik su sąlyga, kad jis laikysis toliau nurodytų turtinių teisių naudojimo sąlygų.

6.2.    Naudotojas pareiškia, kad supranta, jog jam nėra suteikiama nuosavybės teisė į EDUKA klasę bei jos turinį ir Naudotojui yra suteikta tik neišimtinė Licencija – leidimas Licencijos galiojimo terminu naudotis EDUKA klase (pagal Bendrovės suteiktą autorizacijos lygmenį Naudotojui priskirtu turiniu, taip pat Naudotojo susikurtu / įkeltu turiniu). Naudotojui draudžiama:
        6.2.1.    kopijuoti ar atgaminti bet kokiu kitu būdu EDUKA klasę bei jos turinį, išskyrus tam tikrus vadovėlių komplektų priedus, prie kurių yra aktyvi nuoroda „Atsisiųsti“ – tokius vadovėlių komplektų priedus  Naudotojas gali atsisiųsti į savo įrenginį bei atsispausdinti išimtinai savo asmeniniam nekomerciniam naudojimui be teisės perduoti šį turinį tretiesiems asmenims, nepažeidžiant šių Naudojimosi taisyklių ir teisės aktų reikalavimų; 
        6.2.2.    parduoti ar platinti EDUKA klasę bei jos turinį; 
        6.2.3.    keisti, atkurti, modifikuoti, dekompiliuoti, išardyti ar išrinkti EDUKA klasę bei jos turinį, bandyti nustatyti pradinį EDUKA klasės kodą ar kurti išvestinius produktus EDUKA klasės bei jos turinio pagrindu; 
        6.2.4.    nuomoti, sublicencijuoti ar skolinti EDUKA klasę bei jos turinį tretiesiems asmenims; 
        6.2.5.    tiesiogiai ar netiesiogiai eksportuoti EDUKA klasę bei jos turinį; 
        6.2.6.    suteikti prieigą (perduoti prisijungimo duomenis) prie EDUKA klasės tretiesiems asmenims be raštiško Bendrovės sutikimo; ir / ar
        6.2.7.    naudoti EDUKA klasę bei jos turinį bet kokiais kitais būdais nei nurodyta šiose Naudojimosi taisyklėse. 

6.3.    Naudotojas įsipareigoja naudodamasis EDUKA klase, laikytis šių Naudojimosi taisyklių ir nepažeisti Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatyme numatytų autoriaus asmeninių neturtinių teisių.

6.4.    Visi prekių ženklai, kurie pateikiami EDUKA klasėje, yra Bendrovės nuosavybė arba Bendrovė juos teisėtai naudoja. Naudotojas neturi teisės naudoti jų jokiu būdu be išankstinio Bendrovės rašytinio sutikimo.

 

7.    EDUKA klasės veikimas ir pakeitimai

7.1.    Bendrovė neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo EDUKA klasės veikimo, kiek tokiam veikimui gali daryti įtaką veiksniai, kurie nepriklauso nuo Bendrovės valios (pvz., Naudotojo naudojamos techninės ir programinės įrangos klaidas, gedimus, nekorektiškus veikimus, trečiųjų šalių duomenų perdavimo tinklų ir jų komponentų sutrikimus ir pan.). Atsakomybė ribojama tiek, kiek neprieštarauja imperatyvioms teisės aktų nuostatoms. Bendrovė įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kiek įmanoma sklandesnį EDUKA klasės veikimą.

7.2.    Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio pranešimo vienašališkai keisti ir tobulinti bet kurią EDUKA klasės dalį, tačiau nepanaikinant jos esminio funkcionalumo. Bendrovė įsipareigoja apie planinius EDUKA klasės profilaktikos darbus iš anksto informuoti Naudotoją jo nurodytu el. paštu ir / arba SMS žinute ir / arba per vidinius EDUKA klasės pranešimus.

7.3.    Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio suderinimo su Naudotoju vienašališkai pakeisti „EDUKA klasės“ pavadinimą ir / ar domeną https://klase.eduka.lt/ apie tai pranešęs Naudotojui ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų jo nurodytu el. paštu ir / arba SMS žinute ir / arba per vidinius EDUKA klasės pranešimus.

7.4.    Naudotojas turi informuoti Bendrovę apie pastebėtą nekorektišką EDUKA klasės veikimą.

 

8.    Pranešimų ir kitos informacijos siuntimas Naudotojui

8.1.    Bendrovė, nepažeisdama galiojančių teisės aktų, turi teisę EDUKA klasės pagalba teikti Naudotojui informacines ne rinkodaros turinio žinutes apie EDUKA klasės naudojimą. Bendrovė visus pranešimus ir kitą informaciją taip pat gali siųsti Naudotojui jo nurodytu el. pašto adresu. Visa pagal šias Naudojimosi taisykles Naudotojui el. paštu siunčiama informacija laikoma gauta Naudotojo kitą darbo dieną po jos išsiuntimo.

 

9.    Bendrovės kontaktai

9.1.    EDUKA klasės naudojimo klausimais Bendrovė Naudotojus konsultuoja telefonu +370 614 22022 Bendrovės darbo laiku: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – nuo 8 val. iki 17 val., penktadieniais – nuo 8 val. iki 15.45 val. Taip pat Naudotojas gali susisiekti su Bendrove el. paštu [email protected].

 

10.    Taikytina teisė ir ginčų sprendimo tvarka

10.1.    Kiekviena šalis nedelsiant privalo pranešti kitai šaliai apie el. pašto adreso ir kitų rekvizitų pasikeitimą. Jeigu šalis nevykdo šio įsipareigojimo, bet koks pranešimas, įteiktas / išsiųstas paskutiniu nurodytu tokios šalies rekvizitu, bus laikomas įteiktu / išsiųstu tinkamai.

10.2.    Naudojimosi taisyklėms vykdyti ir aiškinti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai, susiję su šiomis Naudojimosi taisyklėmis, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

11.    Naudojimosi taisyklių keitimas

11.1.    Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio pranešimo vienašališkai keisti šias Naudojimosi taisykles. Bet kokie šių Naudojimosi taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo EDUKA klasėje. Jeigu Naudotojas po Naudojimosi taisyklių pakeitimų paskelbimo ir toliau naudojasi EDUKA klase, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Naudojimosi taisyklių pakeitimais. Jeigu Naudotojas nesutinka su pakeistomis Naudojimosi taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis EDUKA klase.

 

Naudojimosi taisyklės patvirtintos 2020-08-31 Bendrovės direktoriaus įsakymu Nr. ŠV-ĮS-20-26.
Naudojimosi taisyklės paskutinį kartą peržiūrėtos 2020-08-31.