Bendros internetinės svetainės Eduka Klasė naudojimosi taisyklės

„EDUKA KLASĖ“ SKAITMENINĖS MOKYMO(SI) APLINKOS INTERNETE NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. „EDUKA klasė“ skaitmeninė mokymo(si) aplinka, esanti internete adresu https://klase.eduka.lt/ (toliau – „EDUKA klasė“), iki 2021 m. sausio 29 d. administruojama Uždarosios akcinės bendrovės „Šviesa“, juridinio asmens kodas 132726152, registruotos buveinės adresas Vytauto pr. 29, Kaunas, nuo 2021 m. sausio 29 d. administruojama UAB „Ateities pamoka“, juridinio asmens kodas 303029857, registruotos buveinės adresas Jogailos 4, LT-01116 Vilnius, adresas korespondencijai Kareivių g. 11B, LT-09109 Vilnius (toliau – Bendrovė).

1.2. Šios „EDUKA klasė“ naudojimosi taisyklės (toliau – Naudojimosi taisyklės) – tai dokumentas, kuris kartu laikomas sutartimi tarp Bendrovės ir Jūsų (t. y. „EDUKA klasė“ naudotojo – mokytojo ar mokinio; toliau – Naudotojas) dėl naudojimosi „EDUKA klasė“. „EDUKA klasė“ Naudotojas, turintis neišimtinę licenciją (licencijos kodą), leidžiančia naudotis „EDUKA klasė“ (toliau – Licencija), turi galimybę naudotis Naudotojo susikurtu / įkeltu turiniu ir Naudotojui priskirtu turiniu: mokytojas turi galimybę naudotis skaitmeniniais vadovėliais, metodine medžiaga, skaitmeninėmis užduotimis, užduočių vertinimais ir užduočių rezultatų ataskaitomis; mokinys turi galimybę naudotis skaitmeniniais vadovėliais ir mokytojo priskirtomis užduotimis. „EDUKA klasė“ Naudotojas, neturintis Licencijos, susipažinimo su „EDUKA klasė“ tikslu gali naudotis tik ribotu Naudotojui priskirtu turiniu. „EDUKA klasė“ sukurta bendram naudojimui ir nepritaikyta specifiniams Naudotojo poreikiams, todėl Bendrovė negarantuoja, kad „EDUKA klasė“ tiks konkrečiam naudojimui ar tikslui. Bendrovė neįsipareigoja užtikrinti, kad „EDUKA klasė“ visą Naudotojo įsigytos Licencijos galiojimo laikotarpį bus pateikiamas konkretus (pastovus) skaitmeninių vadovėlių, kitos skaitmeninės medžiagos, skaičius ir / ar konkretus skaitmeninis vadovėlis ar skaitmeninė medžiaga. „EDUKA klasė“ esančio skaitmeninio turinio apimtis priklauso išimtinai nuo Bendrovės sprendimų, poreikio ir interesų. Bendrovė kartu teikia Naudotojui savo nuožiūra su „EDUKA klasė“ susijusias paslaugas: „EDUKA klasė“ priežiūrą, konsultavimą ir pan.

1.3. Licencijos standartiškai galioja 1 m. laikotarpiu nuo rugpjūčio 1 d. iki kitų metų liepos 31 d. imtinai, tačiau Bendrovė savo vienašališku sprendimu ir savo nuožiūra pasirinktu laikotarpiu gali suteikti teisę Naudotojui įsigyti licenciją ir kitokiam pasirinktam terminui (trumpesniam/ilgesniam), galiojimas ir kaina yra nurodyti https://klase.eduka.lt/licenciju-uzsakymas (toliau – Licencijos galiojimo terminas). Pasibaigus Naudotojo įsigytos Licencijos galiojimo terminui, šis laikotarpis nėra automatiškai pratęsiamas ir norint toliau naudotis „EDUKA klasė“, reikia pateikti naują Licencijų užsakymą ir sudaryti naują licencinę sutartį. Mokestį už neišimtinę Licenciją, leidžiančią Licencijos galiojimo terminu pilnai naudotis „EDUKA klasė“, moka pats Naudotojas arba kitas asmuo, kuris su Bendrove sudarė Licencinę sutartį ir Naudotojui suteikė Licenciją – Licencijos kodą. Jeigu Naudotojas su Bendrove yra pats sudaręs Licencinę sutartį dėl „EDUKA klasė“, šios Naudojimosi taisyklės taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja minėtai Licencinei sutarčiai arba kiek Licencinė sutartis nereglamentuoja konkrečių klausimų.

1.4. Savo susipažinimą su Naudojimosi taisyklėmis Jūs patvirtinate elektroniniu būdu darydamas žymą, kad perskaitėte ir sutinkate su Naudojimosi taisyklėmis bei įsipareigojate šių taisyklių laikytis. Norėdamas prisijungti prie „EDUKA klasė“, Naudotojas privalo susipažinti ir pažymėti varnelėmis sutikimus su Naudojimosi taisyklėmis ir „EDUKA klasė“ privatumo taisyklėmis, taip įsipareigojant jų laikytis. Tokiu būdu patvirtintos Naudojimosi taisyklės (sutartis) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos naudojimosi „EDUKA klasė“ sąlygos, šalių teisės bei pareigos, šalių atsakomybė bei kitos su tuo susijusios sąlygos. Jei Naudotojas nesutinka su „EDUKA klasė“ privatumo taisyklėmis ir šiomis Naudojimosi taisyklėmis, jis neturi teisės naudotis „EDUKA klasė“. 

2. Naudotojų registracija

2.1. Prisijungti prie „EDUKA klasė“ (adresu https://klase.eduka.lt/) galima tik registruotam Naudotojui.

2.2. Mokytojo registracijos procedūra atliekama paspaudus „EDUKA klasė“ prisijungimo puslapyje esančią aktyvią nuorodą „Užsiregistruokite“ ir atlikus prašomus veiksmus – užpildžius prašomus duomenis, patvirtinus savo el. paštą, susipažinus ir pažymėjus varnelėmis sutikimus su Naudojimosi taisyklėmis ir „EDUKA klasė“ Privatumo taisyklėmis ir / ar atlikus kitus reikalaujamus veiksmus.  „EDUKA klasė“ gali naudotis tik tie Lietuvoje dirbantys mokytojai, kurie yra registruoti Pedagogų registre. Todėl, atlikus registraciją, mokytojui pasiūloma atlikti pedagogo tapatybės patvirtinimo procedūrą, kurios metu patikrinama, ar mokytojas yra dirbantis pedagogas. Mokytojai, kurie dirba užsienyje, atitinkamai nėra registruoti Pedagogų registre, todėl tokie mokytojai turi pateikti Bendrovei el. paštu [email protected] dokumentus, kurie įrodytų, kad mokytojas yra praktikuojantis pedagogas.

2.3. Mokinio nuo 14 m. registracijos procedūra atliekama paspaudus „EDUKA klasė“ prisijungimo puslapyje esančią aktyvią nuorodą „Užsiregistruokite“ ir atlikus prašomus veiksmus – užpildžius prašomus duomenis, patvirtinus savo el. paštą, susipažinus ir pažymėjus varnelėmis sutikimus su Naudojimosi taisyklėmis ir „EDUKA klasė“ Privatumo taisyklėmis ir / ar atlikus kitus reikalaujamus veiksmus. 

2.4. Mokinių iki 14 m. teises ir pareigas, numatytas „EDUKA klasė“ privatumo taisyklėse ir šiose Naudojimosi taisyklėse, įgyvendina jų tėvai ar globėjai. Mokinio iki 14 m. registracijos procedūra atliekama paspaudus „EDUKA klasė“ prisijungimo puslapyje esančią aktyvią nuorodą „Užsiregistruokite“ ir atlikus prašomus veiksmus – užpildžius prašomus duomenis (be kita ko, nurodant vieno iš tėvų ar globėjų el. pašto adresą), vienam iš tėvų ar globėjų el. paštu patvirtinus sutikimą mokiniui iki 14 m. naudotis „EDUKA klasė“, susipažinus ir pažymėjus varnelėmis sutikimus su Naudojimosi taisyklėmis ir „EDUKA klasė“ Privatumo taisyklėmis ir / ar atlikus kitus reikalaujamus veiksmus. Kol laukiama vieno iš tėvų ar globėjų sutikimo patvirtinimo, mokinys iki 14 m. po registracijos veiksmų atlikimo yra laikinai užregistruojamas „EDUKA klasė“ ir turi ribotą leidimą naudotis „EDUKA klasė“. Kadangi „EDUKA klasė“ esanti informacija yra mokymosi turinys, kuriuo dažniausiai naudojamasi pamokų metu, tam, kad nebūtų sutrikdytas ugdymo procesas, mokiniui iki 14 m. leidžiama naudotis mokymosi turiniu 7 d. nuo duomenų į registracijos formą suvedimo (laikinos registracijos metu). Jeigu per 7 d. nuo duomenų suvedimo į registracijos formą nėra gaunamas vieno iš tėvų ar globėjų sutikimas, naudotis „EDUKA klasė“ mokiniui iki 14 m. nebeleidžiama, o dar po 3 d. nuo prieigos užblokavimo laikinos registracijos duomenys yra sunaikinami ir registracija neužbaigiama.

2.5. Naudotojas patvirtina, kad:
     2.5.1. Naudotojo pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų Naudotojo duomenų pateikimo, tenka Naudotojui;
     2.5.2. Pasikeitus registracijos metu nurodytiems duomenims ar kitai susijusiai informacijai, nedelsdamas pakeis savo paskyros duomenis.

2.6. „EDUKA klasė“ Naudotojas, neturintis Licencijos, susipažinimo su „EDUKA klasė“ tikslu gali naudotis tik ribotu Naudotojui priskirtu turiniu. Naudotojas, turintis Licenciją, leidžiančią Licencijos galiojimo terminu pilnai naudotis „EDUKA klasė“, turi aktyvuoti Licenciją, suvesdamas turimą Licencijos kodą į „EDUKA klasė“ nurodytą Licencijos kodui skirtą laukelį.

2.7. Naudotojas turi teisę bet kada nutraukti naudojimąsi „EDUKA klasė“ ir išsiregistruoti iš jos, pateikus Bendrovei prašymą el. paštu [email protected]. Tačiau Naudotojas supranta, kad tai nesuteikia jam teisės atsisakyti sudarytos Licencinės sutarties ir / arba reikalauti grąžinti sumokėtą mokestį už Licencijas. 

3. Asmens duomenų apsauga

3.1. Asmens duomenų, kuriuos Naudotojas pateikė Bendrovei, tvarkymą reglamentuoja „EDUKA klasė“ privatumo taisyklės. Visa kita Naudotojo pateikta informacija, kuri nėra laikoma asmens duomenimis, nebus laikoma konfidencialia ir Bendrovė galės ją naudoti savo nuožiūra.

4. „EDUKA klasė“ naudojimas

4.1. Naudotojas turi teisę prisijungti prie „EDUKA klasė“ tik iš vieno įrenginio vienu metu. Jeigu tuo pačiu metu būtų prisijungta iš daugiau nei vieno įrenginio, pirmojo prisijungusio Naudotojo įrenginio prieiga bus automatiškai atjungta.

5. Atsakomybė

5.1. Naudotojui griežtai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę, kitus duomenis, taip pat naudojantis „EDUKA klasė“ kitaip pažeisti Bendrovės, trečiųjų asmenų teises, Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Naudojimosi taisykles ir visuomenėje paisomas nusistovėjusias moralės normas, įskaitant, bet neapsiribojant, draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai siekti sutrikdyti „EDUKA klasė“ darbą. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Naudotojui Bendrovė turi teisę nedelsdama ir iš anksto nepranešusi atjungti Naudotoją ar visą „EDUKA klasė“ naudotojų grupę, jei jie dalinasi interneto prieiga, nuo „EDUKA klasė“ neribotam laikotarpiui. Taip pat šiuo atveju Naudotojas, Bendrovei pareikalavus, įsipareigoja atlyginti Bendrovės nuostolius. Esant pagrįstiems įtarimams, kad minėtais veiksmais Naudotojas padarė ar galėjo padaryti žalos Bendrovei, tretiesiems asmenims ar viešajam interesui, Bendrovė turi teisę perduoti visus turimus duomenis apie tokį Naudotoją kompetentingoms valstybės institucijoms.

5.2. Naudotojas įsipareigoja užtikrinti savo duomenų (įskaitant, bet neapsiribojant, Licencijos kodą) slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti Naudotojo duomenimis, siekdami naudotis „EDUKA klasė“ ar kitais tikslais. Šio įsipareigojimo neįvykdžius, Naudotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojus Naudotojo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradusios ar susijusios su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojus Naudotojo duomenimis, visa apimtimi tenka tik Naudotojui. Naudotojas privalo nedelsdamas informuoti Bendrovę, jeigu jam tapo žinoma, kad jo prisijungimo prie Naudotojo paskyros duomenimis naudojasi ar gali pasinaudoti tretieji asmenys.

5.3. Naudotojas yra atsakingas už savo „EDUKA klasė“ kuriamą ar įkeliamą turinį, kuris negali pažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. Bendrovė neatsako už Naudotojo pateiktos informacijos turinį. Bendrovė nekontroliuoja ir kitų Naudotojų ar trečiųjų asmenų pateikiamo turinio, kurį Naudotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis „EDUKA klasė“, todėl Bendrovė neužtikrina, kad minėtas turinys nepažeidžia jokių Lietuvos Respublikos teisės aktų ir neprisiima su tuo susijusios atsakomybės. Bendrovė neatsako už kitų asmenų tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Naudotojas patenka į šiuos tinklalapius per aktyvias nuorodas, esančias „EDUKA klasė“. Naudotojas turi atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiuose gali galioti kitokios nei „EDUKA klasė“ galiojančios Naudojimosi taisyklės, privatumo taisyklės ar kitos taisyklės.

6. Intelektinės nuosavybės teisės

6.1. Bendrovė turi išimtines autoriaus turtines teises į „EDUKA klasė“. Licencija Naudotojui naudotis „EDUKA klasė“ suteikiama tik su sąlyga, kad jis laikysis toliau nurodytų turtinių teisių naudojimo sąlygų.

6.2. Naudotojas pareiškia, kad supranta, jog jam nėra suteikiama nuosavybės teisė į „EDUKA klasė“ bei jos turinį ir Naudotojui yra suteikta tik neišimtinė Licencija – leidimas Licencijos galiojimo terminu naudotis „EDUKA klasė“ (pagal Bendrovės suteiktą autorizacijos lygmenį Naudotojui priskirtu turiniu, taip pat Naudotojo susikurtu / įkeltu turiniu). Naudotojui draudžiama:
   6.2.1. kopijuoti ar atgaminti bet kokiu kitu būdu „EDUKA klasė“ bei jos turinį, išskyrus tam tikrus vadovėlių komplektų priedus, prie kurių yra aktyvi nuoroda „Atsisiųsti“ – tokius vadovėlių komplektų priedus. Naudotojas gali atsisiųsti į savo įrenginį bei atsispausdinti išimtinai savo asmeniniam nekomerciniam naudojimui be teisės perduoti šį turinį tretiesiems asmenims, nepažeidžiant šių Naudojimosi taisyklių ir teisės aktų reikalavimų; ir / ar
   6.2.2. parduoti ar platinti „EDUKA klasė“ bei jos turinį; ir / ar
   6.2.3. keisti, atkurti, modifikuoti, dekompiliuoti, išardyti ar išrinkti „EDUKA klasė“ bei jos turinį, bandyti nustatyti pradinį „EDUKA klasė“ kodą ar kurti išvestinius produktus „EDUKA klasė“ bei jos turinio pagrindu; ir / ar
   6.2.4. nuomoti, sublicencijuoti ar skolinti „EDUKA klasė“ bei jos turinį tretiesiems asmenims; ir / ar
   6.2.5. tiesiogiai ar netiesiogiai eksportuoti „EDUKA klasė“ bei jos turinį; 
   6.2.6. suteikti prieigą (perduoti prisijungimo duomenis) prie „EDUKA klasė“ tretiesiems asmenims be raštiško Bendrovės sutikimo; ir / ar
   6.2.7. naudoti „EDUKA klasė“ bei jos turinį bet kokiais kitais būdais nei nurodyta šiose Naudojimosi taisyklėse. 

6.3. Naudotojas įsipareigoja naudodamasis „EDUKA klasė“, laikytis šių Naudojimosi taisyklių ir nepažeisti Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatyme numatytų autoriaus asmeninių neturtinių teisių.

6.4. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami „EDUKA klasė“, yra Bendrovės nuosavybė arba Bendrovė juos teisėtai naudoja. Naudotojas neturi teisės naudoti jų jokiu būdu be išankstinio Bendrovės rašytinio sutikimo.

 

7. „EDUKA klasė“ veikimas ir pakeitimai

7.1. Bendrovė neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo „EDUKA klasė“ veikimo, kiek tokiam veikimui gali daryti įtaką veiksniai, kurie nepriklauso nuo Bendrovės valios (pvz., Naudotojo naudojamos techninės ir programinės įrangos klaidas, gedimus, nekorektiškus veikimus, trečiųjų šalių duomenų perdavimo tinklų ir jų komponentų sutrikimus ir pan.). Atsakomybė ribojama tiek, kiek neprieštarauja imperatyvioms teisės aktų nuostatoms. Bendrovė įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kiek įmanoma sklandesnį „EDUKA klasė“ veikimą.

7.2. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio pranešimo vienašališkai keisti ir tobulinti bet kurią „EDUKA klasė“ dalį, tačiau nepanaikinant jos esminio funkcionalumo. Bendrovė įsipareigoja apie planinius „EDUKA klasė“ profilaktikos darbus iš anksto informuoti Naudotoją jo nurodytu el. paštu ir / arba SMS žinute ir / arba per vidinius „EDUKA klasė“ pranešimus.

7.3. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio suderinimo su Naudotoju vienašališkai pakeisti „EDUKA klasė“ pavadinimą ir / ar domeną https://klase.eduka.lt/ apie tai pranešęs Naudotojui ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų jo nurodytu el. paštu ir / arba SMS žinute ir / arba per vidinius „EDUKA klasė“ pranešimus.

7.4. Naudotojas turi informuoti Bendrovę apie pastebėtą nekorektišką „EDUKA klasė“ veikimą.

 

8. Pranešimų ir kitos informacijos siuntimas Naudotojui

8.1. Bendrovė, nepažeisdama galiojančių teisės aktų, turi teisę „EDUKA klasė“ pagalba teikti Naudotojui informacines ne rinkodaros turinio žinutes apie „EDUKA klasė“ naudojimą. Bendrovė visus pranešimus ir kitą informaciją taip pat gali siųsti Naudotojui jo nurodytu el. pašto adresu. Visa pagal šias Naudojimosi taisykles Naudotojui el. paštu siunčiama informacija laikoma gauta Naudotojo kitą darbo dieną po jos išsiuntimo.

9. Bendrovės kontaktai

9.1.EDUKA klasės naudojimo klausimais Bendrovė Naudotojus konsultuoja telefonu šioje nuorodoje nurodytais kontaktais https://klase.eduka.lt/kontaktai Bendrovės darbo laiku: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – nuo 8 val. iki 17 val., penktadieniais – nuo 8 val. iki 15.45 val. Taip pat Naudotojas gali susisiekti su Bendrove el. paštu [email protected].

10. Taikytina teisė ir ginčų sprendimo tvarka

10.1. Kiekviena šalis nedelsiant privalo pranešti kitai šaliai apie el. pašto adreso ir kitų rekvizitų pasikeitimą. Jeigu šalis nevykdo šio įsipareigojimo, bet koks pranešimas, įteiktas / išsiųstas paskutiniu nurodytu tokios šalies rekvizitu, bus laikomas įteiktu / išsiųstu tinkamai.

10.2. Naudojimosi taisyklėms vykdyti ir aiškinti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai, susiję su šiomis Naudojimosi taisyklėmis, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11. Naudojimosi taisyklių keitimas

11.1. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio pranešimo vienašališkai keisti šias Naudojimosi taisykles. Bet kokie šių Naudojimosi taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo „EDUKA klasė“. Jeigu Naudotojas po Naudojimosi taisyklių pakeitimų paskelbimo ir toliau naudojasi „EDUKA klasė“, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Naudojimosi taisyklių pakeitimais. Jeigu Naudotojas nesutinka su pakeistomis Naudojimosi taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis „EDUKA klasė“.

Naudojimosi taisyklės paskutinį kartą peržiūrėtos 2021 m. sausio 21 d.