Privatumo taisyklės

EDUKA klasė Privatumo Taisyklės


Bendra informacija

UAB „Šviesa“ (toliau – Duomenų valdytojas) šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – PT) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine https://klase.eduka.lt. PT nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:
Juridinio asmens kodas: 132726152
Adresas: Vytauto pr. 29, LT- 44352 Kaunas
Tel. (8 37) 409 126
El. paštas: [email protected]
PVM mokėtojo kodas: LT327261515
Prižiūrinčiosios institucijos: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.
Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filiale.


Duomenų valdytojas (toliau - mes) saugo savo klientų (toliau - Jūs, Jūsų) asmens duomenis, taikydama aukščiausius techninius ir teisinius apsaugos standartus. Žemiau Jūs galite susipažinti su pagrindinėmis asmens duomenų apsaugos tvarkos nuostatomis.
Tvarkydami asmens duomenis, mes atsakingai laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.


KOKIUS FIZINIŲ ASMENŲ DUOMENIS MES TVARKOME?

EDUKA Klasėje tvarkomi asmens duomenys šių vartotojų:

- Mokinių:
Vardas, Pavardė,
Elektroninio pašto adresas, 
Gimimo data (siekiant išsiaškinti, ar prisijungimui prie platformos reikalingas tėvų ar globėjų sutikimas), 
Mokykla,
Užduočių ir skaitymo uždavimai, užduočių sprendimai;
Progreso ir užduočių vertinimai,
Aktyvuotos licencijos kodas.

- Mokytojų:
Vardas, Pavardė,
Elektroninio pašto adresas,
Dėstomas dalykas,
Mokykla ir pareigos,
Mobilaus telefono numeris,
Aktyvuotos licencijos kodas,
Savivaldybė, kurioje įsikūrusi mokykla, kurioje mokytojas dirba.

- Mokinių tėvų arba globėjų:
Vardas, Pavardė (kai tėvai ar globėjai patys registruojasi aplinkoje),
Elektroninio pašto adresas.

Be jūsų pateikiamos informacijos, renkame informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine. Pavyzdžiui, galime rinkti toliau nurodytą informaciją:
- Įrenginio informaciją, t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai.
- Prisijungimo informaciją, t.y. Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėse, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje (slapukų taisyklės pateikiamos žemiau).

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime rinkti informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su jūsų sutikimu.
Jeigu Jūs pateikiate mums kito asmens duomenis, mes laikome, kad Jūs esate tinkamai gavę iš to asmens sutikimą dėl jo asmens duomenų pateikimo.

KAIP MES GAUNAME JŪSŲ DUOMENIS IR KOKIU TEISINIU PAGRINDU JUOS TVARKOME?

Jūsų asmens duomenys mums tampa prieinami, kai Jūs juos pateikiate mums:
— Mokiniai ir mokytojai registracijos prie platformos metu;
— Tėvų ar globėjų duomenis gauname iš jų vaikų, kai registracijos metu vaikas nurodo vieno iš tėvų ar globėjų elektroninio pašto adresą, kuris reikalingas registracijos patvirtinimui, kai vaiko amžius yra jaunesnis nei 14 metų;
— Slapukų pagalba, jeigu sutinkate, kad jie būtų patalpinti Jūsų įrenginyje.

Teisėto tvarkymo pagrindai yra šie:

— Licencinė sutartis, kurios pagrindu įgyjama teisė prisijungti ir naudotis skaitmeninės mokymosi aplinkos turiniu;
— Jūsų sutikimas, duotas registracijos metu naudotis platforma (tuo atveju, kai tėvai duoda sutikimą vaikams iki 14 metų naudotis mokymosi aplinka, sutikimas išreiškiamas paspaudus aktyvią nuorodą, kurią jie gauna į savo el. pašto adresą);
— Jūsų sutikimas gauti mūsų pasiūlymus ir naujienas (tiesioginės rinkodaros tikslu);
— Teisėtas interesas – laikina registracija ir leidimas ribotai naudotis platforma mokiniams, kurių amžius yra iki 14 metų ir reikalingas tėvų ar globėjų sutikimas. Kadangi platformoje esanti informacija yra mokymosi turinys, kuriuo dažniausiai naudojamasi pamokų metu, tai kad nebūtų sutrikdytas ugdymo procesas mokiniui iki 14 metų leidžiama naudoti mokymosi turiniu 7 dienas nuo duomenų į registracijos formą suvedimo (laikinos registracijos metu). Jeigu per 7 dienas nuo duomenų suvedimo į registracijos formą nėra gaunamas tėvų ar globėjų sutikimas, naudotis mokymosi aplinka, mokiniui nebeleidžiama. Per 7 dienas nuo duomenų į registracijos formą suvedimo yra laukiama tėvų ar globėjų patvirtinimo, kad mokiniui leidžiama naudotis platforma ir joje esančiu mokymosi turiniu. Tėvams ar globėjams nepatvirtinus laikinos registracijos per 7 dienas, naudojimasis mokymosi turiniu tampa nebeleidžiamas, o dar po 3 dienų nuo prieigos užblokavimo laikinos registracijos duomenys yra sunaikinami ir registracija neužbaigiama;
— Teisėtas licencijas pirkusių mokyklų ar savivaldybių interesas gauti duomenis apie nupirktų licencijų naudojimą;
— Teisės aktų nustatytų prievolių vykdymas (apskaita, archyvavimas, pranešimai apie duomenų saugumo pažeidimus ir pan.);
— Viešasis interesas – sklandaus ugdymo proceso užtikrinimui, t.y. tvarkomi mokinių progreso ir užduočių vertinimai.

KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS?

Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis šiems tikslams:
— Naudojimosi mokymosi platforma bei jos administravimo tikslu (registracija prie mokymosi pladformos EDUKA Klasė, paskyros sukūrimas, naudojimasis mokymosi turiniu, mokinių mokymosi progreso ir užduočių vertinimas, vartotojų užklausos;
— Tiesioginei rinkodarai, jeigu davėte sutikimą arba buvo gautas tėvų ar globėjų sutikimas. Jeigu Jūs nenorite gauti rinkodaros informacijos, Jūs galite bet kuriuo metu jos atsisakyti, pakeisdami Tiesioginės rinkodaros nustatymą vartotojo profilyje, paspausdami elektroniniame laiške atsisakymo nuorodą ar mums prašydami bendruoju el. pašto adresu [email protected];
— Teisės aktų nustatytų prievolių ir profesinių standartų atitikties vykdymui.

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek reikia šiose Privatumo Taisyklėse nustatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Jums teikiamų paslaugų ir su Jumis sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas yra nustatytas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz. privalomi buhalterinių ir kitų dokumentų saugojimo terminai ir pan.). Mes užtikriname ir imamės visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugojama pasenusi arba nereikalinga informacija apie Jus bei, kad Jūsų duomenys būtų nuolat atnaujinami ir teisingi.
— Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu saugosime 2 metus nuo paskutinio prisijungimo prie Jūsų paskyros.
— Jūsų duomenis naudojimosi mokymosi platforma saugosime 2 metus nuo paskutinio aktyvaus veiksmo, kuriuo laikomas prisijungimas prie Jūsų paskyros, išskyrus mokinio vardą, pavardę, mokymosi progreso ir užduočių įvertinimą, mokytojo vardą pavardę, kurie saugomi tiek laiko, kiek reikia ugdymo procesui užtikrinti arba kiek laiko reikalauja teisės aktai.
— Laikinos registracijos (ji nustatyta tik atliekant registraciją mokiniams iki 14 metų, kai reikalingas tėvų ar globėjų sutikimas) iki registracijos patvirtinimo, kurią atlieka mokinių iki 14 metų tėvai arba globėjai, duomenų saugojimo terminas yra 60 dienų nuo duomenų į registracijos formą suvedimo (jeigu nepatvirtinama registracija, duomenys ir laikinoji paskyra sunaikinami).

KAIP SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Mes skiriame itin didelį dėmesį duomenų saugumui, todėl atsakingai įgyvendiname organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Mūsų įgyvendintos saugumo priemonės apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

KAM JŪSŲ DUOMENYS TAMPA PRIEINAMI?

Jūsų asmens duomenys gali būti prienami tik ribotam mūsų darbuotojų ir mūsų bendrovės IT, rinkodaros, teisines paslaugas teikiančių subjektų ratui, ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina įgyvendinti tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, ir visiems šiems asmenims galios griežti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai.
Šiose privatumo taisyklėse nustatytiems tikslams pasiekti mes Jūsų duomenis galime perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų šiems duomenų gavėjams/tvarkytojams: 
— duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu, interesais ir užsakymu (pvz., serverių nuomotojams, kitiems IT paslaugas teikiantiems asmenims, auditoriams, konsultantams, kitiems ir pan.);
— Mokykloms ir(arba) savivaldybėms, kurios apmokėjo licencijų įsigijimą;
— Mokytojams, kurie sukūrę savo mokinių grupes, gali matyti į grupes įtrauktų mokinių užduočių atlikimą/sprendimus, įvertinimus;
— Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas; 

Pažymime, kad mūsų duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų duomenis tik pagal aiškiai pateiktus mūsų nurodymus, įsipareigodami užtikrinti tinkamą iš mūsų gaunamų tvarkyti duomenų apsaugą, konfidencialumą bei saugumo reikalavimus atitinkančias organizacines ir technines priemones, kaip tai konkrečiau aptarta sutartyse, sudaromose tarp mūsų ir paslaugų teikėjų dėl duomenų tvarkymo. 

Duomenų tvarkytojai, kuriems mes perduodame Jūsų duomenis ar sudarome prieigą prie Jūsų duomenų, gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiems tvarkytojams duomenys perduodami tik tokiu atveju, kai tai yra leidžiama pagal teisės aktų, kai yra laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatytų reikalavimų dėl duomenų perdavimo ir tik imantis visų reikiamų priemonių dėl Jūsų privatumo apsaugos užtikrinimo. 

Atvejai, kada mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitoms šalims (duomenų gavėjams):
— norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
— norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
— norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją arba bet kurios iš jos Alma Littera grupės įmonių teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
— Galime atskleisti jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, verslo ar jo dalies perdavimo ar bankroto atveju;
— Kitais atvejais, kai yra teisėtas pagrindas (pvz. Jūsų sutikimas arba prašymas, trečiosios šalies teisėtas interesas ar pan.).

JUMS GARANTUOJAMOS TEISĖS

Mes garantuojame šių Jūsų teisių įgyvendinimą ir bet kokios susijusios informacijos pateikimą, esant Jūsų prašymui ar paklausimui:
— žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
— susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
— prašyti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
— nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, įskaitant tiesioginę rinkodarą;
— prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
— prašyti savo asmens duomenų perkėlimo, tai yra leisti Jums susipažinti su savo asmens duomenimis forma, kai Jums bus pateikiami asmens duomenys įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
— teisė pateikti skundą Lietuvos Respublikos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. p. [email protected].

KUR KREIPTIS?

Esant bet kokiam Jūsų prašymui dėl Jūsų duomenų tvarkymo ar su tuo susijusiam klausimui, prašome kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną adresu [email protected], rašyti mums [email protected] arba kreiptis adresu Vytauto pr. 29, LT- 44352 Kaunas, Lietuvos Respublika.

SLAPUKŲ TAISYKLĖS

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetainę tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui. 
Slapukus, naudojamus mūsų svetainėse galima sugrupuoti į šiuos tipus:
— Būtini slapukai yra griežtai būtini, kad atitinkama mūsų svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtume teikti paslaugų, kurios leidžia šiai svetainei veikti;
— Veiklos slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą;
— Funkciniai slapukai pagerina Jūsų patirtį svetainėje. Pavyzdžiui, šie slapukai gali įsiminti tokią informaciją, kaip jūsų vartotojo vardas. Šie slapukai gali būti naudojami Jūsų pageidautoms paslaugoms suteikti, pavyzdžiui, pakomentuoti tinklaraštį arba pasinaudoti trečiosios šalies paslaugomis, pavyzdžiui, socialinės medijos funkcijomis. 

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Toliau pateikiame veiklos ir funkcinių EDUKA Klasė intereneto svetainės slapukų sąrašą:

Slapuko pavadinimas: PHPSESSID
Paskirtis: Sesijos slapuko sugeneravimas
Naudojami duomenys: PHP sesijos identifikatorius (toliau - ID)
Galiojimo terminas: 31 diena
Sukūrimo momentas: Įeinant į svetainę

Slapuko pavadinimas: _dc_gtm_UA-54267892-3
Paskirtis: Google Tag Manager duomenys
Naudojami duomenys: Google analytics ID, kuris patalpintas per Google Tag Manager
Galiojimo terminas: Iki svetainės lango uždarymo
Sukūrimo momentas: Įeinant į svetainę

Slapuko pavadinimas: _ga
Paskirtis: Naudojamas Google Analytics, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys
Naudojami duomenys: Anoniminiai ID
Galiojimo terminas: 2 metus
Sukūrimo momentas: Įeinant į svetainę

Slapuko pavadinimas: _gid
Paskirtis: Naudojamas Google Analytics, kad būtų
Naudojami duomenys: Anoniminiai ID
Galiojimo terminas: 24 valandos
Sukūrimo momentas: Įeinant į svetainę

Slapuko pavadinimas: _CID_
Paskirtis: Naudojamas Google Analytics, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys
Naudojami duomenys: Vartotojo ID
Galiojimo terminas: 1 metus
Sukūrimo momentas: Prisijungus prie paskyros

Slapuko pavadinimas: _CID_art
Paskirtis: Naudojamas Google Analytics, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys
Naudojami duomenys: Vartotojo pasirinkti mokomieji dalykai
Galiojimo terminas: 1 metus
Sukūrimo momentas: Prisijungus prie paskyros

Slapuko pavadinimas: _CID_groups
Paskirtis: Naudojamas Google Analytics, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys
Naudojami duomenys: Vartotojo grupių skaičius
Galiojimo terminas: 1 metus
Sukūrimo momentas: Prisijungus prie paskyros

Slapuko pavadinimas: _CID_groupsNames
Paskirtis: Naudojamas Google Analytics, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys
Naudojami duomenys: Vartotojo grupių pavadinimai ir juose esančių narių skaičius
Galiojimo terminas: 1 metus
Sukūrimo momentas: Prisijungus prie paskyros

Slapuko pavadinimas: _CID_level
Paskirtis: Naudojamas Google Analytics, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys
Naudojami duomenys: Mokytojo lygio ID
Galiojimo terminas: 1 metus
Sukūrimo momentas: Prisijungus prie paskyros

Slapuko pavadinimas: _CID_org
Paskirtis: Naudojamas Google Analytics, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys
Naudojami duomenys: Vartotojo mokykla (-ų) pavadinimas
Galiojimo terminas: 1 metus
Sukūrimo momentas: Prisijungus prie paskyros

Slapuko pavadinimas: _CID_regDate
Paskirtis: Naudojamas Google Analytics, kad būtų pateikti vartotojo elgsenos duomenys
Naudojami duomenys: Pirmos vartotojo registracijos data
Galiojimo terminas: 1 metus
Sukūrimo momentas: Prisijungus prie paskyros

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMAS IR PAKEITIMAI

Šios Privatumo ir slapukų taisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Privatumo ir slapukų taisykles, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje https://klase.eduka.lt/. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad Jūs susipažinote su naujais pakeitimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia Privatumo taisyklių versija visada pateikiama čia https://klase.eduka.lt/

Dokumentas patvirtintas 2020 m. sausio 15 d. UAB „Šviesa“ direktoriaus įsakymu Nr. ŠV-ĮS-20-01

Paskutinį kartą Privatumo taisyklės peržiūrėtos 2020 m. sausio 15 d.